Ji Bingxuan (吉炳轩) - MacroPolo
Ji Bingxuan (吉炳轩)

Ji Bingxuan (吉炳轩)
Vice Chair of NPC Standing Committee
Party Secretary of Heilongjiang
Male
Han
Mengjin, Henan
Deputy national leader 副国级