Liu Xiaokai (刘晓凯) - MacroPolo
Liu Xiaokai (刘晓凯)

Liu Xiaokai (刘晓凯)

Chair of Guizhou CPPCC / Director of Guizhou CCP United Front Work Department
Vice Governor of Guizhou
Male
Miao
Taijiang, Guizhou
Provincial-ministerial leader 正省部级