Liu Zhenli (刘振立) - MacroPolo
Liu Zhenli (刘振立)

Liu Zhenli (刘振立)
Chief of Staff of PLA Ground Force
Chief of Staff of PAP
Male
Han
Luancheng, Hebei
Lieutenant General 中将